Taipei to Taichung (Taichung City, Sun Moon Lake, Cingjing, Hehuanshan, Alishan, Nantou Tour)

Taipei to Kaohsiung (All tour in Kaohsiung)

Kaohsiung to Hualien (Hualien to Kaohsiung)